Wróć ● SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski PDF Drukuj Email
Czwartek, 10 Wrzesień 2015 14:26

Przewodniczący: Bartosz Potoczny

Zastępca: Ewelina Mochoń


Sekretarz:  Klaudia Janduła

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone są w STATUCIE SZKOŁY

 • 1. W Szkole Podstawowej w Tuligłowach działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 • 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • 3.Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 • 4.Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 • 5.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • e)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • f)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 • g)opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.
 • 6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
 • 7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
 • 8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej..
 • 9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.
 • 10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 9, stosuje się następującą procedurę:
 • a)  wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły;
 • b) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;
 • c)jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
 • d)wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
 • e)regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.
 •  

 •  
  Wróć ● SAMORZĄD UCZNIOWSKI